Garden Grove High School est. 1921
Pride, Performance, and the Pursuit of Excellence

Skip to main content
Mobile Menu
Thầy Robert Nguyen » Trang Web của Thầy Robert Nguyễn

Trang Web của Thầy Robert Nguyễn

Whether you are in one of my Vietnamese classes or ASB, it will be a good year but only if you decide that you are going to work hard to make it a good year for everyone involved.

Dù em có học trong lớp Tiếng Việt hoặc lớp ASB, năm nay sẽ dễ chịu nếu em quyết định là em sẽ chăm chỉ học và làm cho năm này thú vị cho mọi người.